Privacy protocol

Dit privacy protocol heeft betrekking op de activiteiten en de website van Stichting Socionext (www.socionext.org).

Het zal uiteenzetten hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. Dit kan zijn de registratie en verwerking van uw donatie, het op de hoogte houden door middel van een nieuwsbrief of de eventuele correspondentie omtrent onze activiteiten.

Wij vermelden geen donateursgegevens of andere persoonsgegevens op onze website of in onze brochures of nieuwsbrieven, anders dan met de toestemming van de desbetreffende personen.

Van cookies wordt door ons geen gebruik gemaakt.

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In geval dat voor onze activiteiten toch noodzakelijk is, zullen de gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau en/of op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten. Als wij toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken of ter uitvoering van onze activiteiten, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of een rechterlijk verzoek.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. In principe zullen wij uw gegevens nog maximaal vijf (5) jaren bewaren, ten behoeve van onze administratie en uw belangen als ex-donateur of – betrokkene.

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken.
U heeft het recht ons te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens,
– deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
– bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
– Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
– om uw persoonsgegevens door te geven aan uzelf of een derde.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via onze website.